FAQ items aan het laden...
Home2020-12-15T15:53:12+02:00

Regionale Tentoonstelling Zuid – Oost Groningen

Het zal geen enkele vogelliefhebber ontgaan zijn dat de vogelverenigingen in Zuid-Oost Groningen steeds meer moeite hebben met het organiseren en uitvoeren van hun activiteiten, in het bijzonder hun afdelingstentoonstellingen. Bij dat laatste nemen zowel het aantal inzenders als het aantal vogels gestaag af. Het wordt ook steeds moeilijker opengevallen bestuursposten te bezetten. Dit alles past in een landelijke trend.

 

Op 12 november 1933 werd de “Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers” opgericht. De georganiseerde vogelliefhebberij beleefde z’n hoogtepunt in de 60e en 70e jaren. Alles werd gekenmerkt door groei. Het aantal leden bleef toenemen, van ruim 10.000 in 1957 naar het 45.000-ste lid in 1978. In iedere plaats van enige betekenis werd een afdeling van de Bond opgericht. Al die afdelingen organiseerden hun eigen tentoonstellingen waar de leden hun kweekresultaten konden presenteren en met elkaar in competitie konden gaan.

Voorafgaand aan de 60e jaren waren de mogelijkheden om kooi- en volièrevogels te houden niet zo groot. Men moest zich toen veelal tot kanaries en wildzang beperken. In de 60e jaren stegen de lonen en kwam er meer sociale zekerheid. Mensen konden in het algemeen ruimere aandacht aan liefhebberijen besteden. Voor de vogelhobby kwam daar nog bij dat door verbetering van de transportmiddelen meer vogels konden worden ingevoerd. Tropische vogels kwamen binnen ieders bereik. Ook de samenstelling van vogelvoeders werd onder andere door import van buitenlandse graan- en zaadsoorten aanmerkelijk verbeterd.

Die topjaren zijn echter voorbij. In 1997 staat in het jaarverslag van de Bond: “Er is sprake van vergrijzing en weinig aanwas van liefhebbers uit de categorie 25-30 jaar”. We zijn nu weer meer dan 20 jaar verder en de neergaande lijn is niet tot stilstand gekomen. Waren er vroeger afdelingen die op een show meer dan 500 vogels konden laten zien, tegenwoordig gaan vogeltentoonstellingen in toenemende mate niet door omdat er te weinig deelnemers zijn.

De oorzaken van deze ontwikkelingen zijn moeilijk te duiden. Veelal wordt er met beschuldigende vinger naar “de computer” gewezen. Het toenemend computergebruik zal zeker van invloed zijn, het is echter niet de bepalende factor. De neergang in de vogelliefhebberij dateert immers al voor het massale computergebruik. Ook is deze klacht in ruimere zin, verarming van het verenigingsleven ten gevolge van technische vindingen, al veel ouder. De telefoon, de radio, de bioscoop en de televisie kregen al eerder de schuld.

De vogelverenigingen in Zuid-Oost Groningen hebben in 2016 de hoofden bij elkaar gestoken om een oplossing voor hun problemen met de afdelingstentoonstellingen te vinden. Er is een werkgroep gevormd die een plan heeft uitgewerkt om een gezamenlijke tentoonstelling voor de gehele regio te organiseren. Dat viel nog niet mee! In de loop der jaren heeft iedere afdeling haar eigen cultuur opgebouwd en zeker de oudere leden voelen zich daarbij thuis. Toch is het de werkgroep gelukt een blauwdruk voor zo’n gezamenlijke tentoonstelling op te stellen.

Uiteindelijk hebben drie verenigingen hun afdelingstentoonstelling laten opgaan in een gezamenlijke tentoonstelling. Drie andere verenigingen blijven liever doorgaan met hun eigen tentoonstelling, maar willen de mogelijkheid van deelname aan de gezamenlijke tentoonstelling voor de toekomst open houden. Zij hebben het tot stand komen van de gezamenlijke tentoonstelling volledig gesteund.

De tentoonstellingscommissie bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende en ondersteunende verenigingen. De Vogelvereniging Stadskanaal e.o. fungeert als verantwoordelijk rechtspersoon. Deze constructie is in een aantal opzichten verre van ideaal. Met name wordt er afstand gecreëerd ​tussen bestuurders en leden. Maar het is te verwachten dat in de nabije toekomst een fusie tussen een aantal vogelverenigingen in de regio gaat plaatsvinden. De Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen kan mede gezien worden als een opstap naar een dergelijke fusie. Gezien de complexiteit van het probleem gaat de organisatie van de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen er niet van uit een fundamentele oplossing gevonden te hebben. De algemene teruggang van de vogelliefhebberij zal niet tot staan worden gebracht door dit initiatief. Maar het is de moeite waard het cultuurbezit dat door voorgaande generaties vogelliefhebbers is opgebouwd zolang mogelijk te verdedigen.

De Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen 2020 gaat niet door 

Het zal iedereen bekend zijn dat er in verband met de coronapandemie bijzondere regelingen gelden met betrekking tot het organiseren en houden van evenementen. Voor onze jaarlijkse vogeltentoonstelling hebben wij ons te richten naar de “Noodverordening Veiligheidsregio Groningen”. Alle gemeenten in Groningen vallen onder deze noodverordening. De gemeente Stadkanaal heeft, op basis van de noodverordening, duidelijke richtlijnen opgesteld.

Het bestuur heeft zowel de noodverordening als de richtlijnen van Stadkanaal doorgenomen. Het werd daarbij al snel duidelijk dat het om tal van redenen onmogelijk is een vogeltentoonstelling te organiseren. Er is uitgebreid over een alternatief gesproken waarbij toch vogels kunnen worden gekeurd. De inzenders kunnen dan één voor één hun vogels door de keurmeesters laten beoordelen. Het bestuur kan na afloop op basis van de keurbriefjes de winnaars aanwijzen. Organisatorisch lijkt dat wel te doen. Er zijn echter ook nadelen. Het grootste nadeel is dat inzenders die overdag werken niet aan bod komen.

Het bestuur heeft dan ook besloten de tentoonstelling van dit jaar niet te laten door gaan.

Het aangedragen alternatief is echter wel van belang. Het is immers niet te voorzien hoe lang de corona-ellende nog voortduurt. Als er volgend jaar niks verandert, is dit wellicht een mogelijkheid om toch nog iets te organiseren.

Namens het bestuur:

Chris Steijvers
secretaris

De organisatie

Vogelvereniging de Kolibri
Secretaris J. Kalk
Telefoon: 06-28729314

Vogelvereniging Stadskanaal
Secretaris E. Draijer
Telefoon: 0599-611153

Vogelvereniging Nieuwe Pekela
Secretaris H.O. Stevens
Telefoon: 0597-645572

Ondersteunende verenigingen

Vogelvereniging Vogelvreugd
Secretaris Mw. H. Norder
Telefoon: 0597-561950

Vogelvereniging de Goudvink
Secretaris: C. Steijvers
Telefoon: 0597-613424

Vogelvereniging de Vogelvriend
Secretaris: C. Steijvers
Telefoon: 0597-613424

Laatste
nieuws

Wij houden u graag op de hoogte! Volg hier het laatste nieuws over de Regionale Tentoonstelling Zuid – Oost Groningen.

Go to Top